هیتر خانگی فن دار انرژی

9415000 تومان

. راندمان حرارتی 81%

. افزایش سطح حرارتی با استفاده از مبدل حرارتی لوله ای

. توزیع هوای مناسب ویکنواخت بر روی مبدل حرارتی

. مشعل جدید in shot و احتراق کامل

. دوام بالا و کاهش خوردگی با استفاده از آلومینایز استیل در مبدل حرارتی

. بازده احتراق بالا با استفاده از مشعل های جدید برای هر مبدل حرارتی

. تنظیم هوای اضافی برای احتراق با اگزوست فن